top of page

Αστικές Πολιτικές για  τον πολιτισμό
 

Η αυτοδιαχείριση και η λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, δεν είναι πρακτικές που καθιερώθηκαν εν κενώ στη Βαρκελώνη- αντίθετα, και οι δύο είχαν μακροχρόνιες παρακαταθήκες. Οι παραδόσεις της αυτοδιαχείρισης μπορούν να εντοπιστούν στα Ateneus, αλλά πιο πρόσφατα, στη δεκαετία του '80, στην παράδοση του gestio civica (διαχείριση των πολιτών), με την οποία η διαχείριση των Κέντρων Πολιτών παραχωρήθηκε σε οργανώσεις με βάση την κοινότητα, οι οποίες χρηματοδοτούνταν για να το κάνουν (Bianchi, 2022:11). Από την άλλη πλευρά, τα κινήματα γειτονιάς με ισχυρή και διαρκή ρίζα στη γειτονιά, τα οποία εκφράζουν αιτήματα και διεκδικήσεις επί συγκεκριμένων εγκαταστάσεων καθώς και τη βούληση να αναπτύξουν και να διευθύνουν ένα έργο για/με τους κατοίκους της περιοχής. Αυτή η ριζοσπαστικότητα ασκεί πρόσθετη πίεση στη δημοτική διοίκηση όταν εκφράζονται διεκδικήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τη χρηματοδότηση. (Pera, 2020, σ. 4). Συμπληρωματικά, ο Pera παρατηρεί ότι ενώ στις δεκαετίες του '80 και του '90 οι εγκαταστάσεις αυτές τείνουν να διεκδικούνται από τις ενώσεις γειτονιάς, στις επόμενες δεκαετίες οι κύριοι φορείς είναι οι πλατφόρμες των κινημάτων (ό.π.). Στην έρευνά της παρατηρεί αλλαγές στον λόγο της διεκδίκησης των εγκαταστάσεων για άμεση διαχείριση: από τη δυσπιστία προς το δημοτικό συμβούλιο στην αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση και την ανάθεση σε ιδιώτες που προωθήθηκε τη δεκαετία του 2000 και ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση (Pera 2020:5- Martí-Costa και Tomàs, 2017)

Ωστόσο, η διαχείριση των πολιτών (gestion civic) στο παρελθόν αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες και έτσι το 2011 ιδρύθηκε η Πλατφόρμα για τη Διαχείριση των Πολιτών με σκοπό τη βελτίωση των κανόνων που αφορούν τη διαχείριση των πολιτών (ό.π.). Δεδομένου ότι τα Κέντρα Πολιτών εξακολουθούν να αποτελούν μέρος των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ικανότητες αυτοδιαχείρισής τους ήταν κατά κάποιο τρόπο περιορισμένες (ό.π.) και ως αποτέλεσμα πολλά προγράμματα βάσης νοίκιαζαν ένα ακίνητο του Συμβουλίου αντί απλώς να παραχωρείται στη διαχείρισή τους. Η Bianchi επισημαίνει (ό.π.:11-12) ότι αυτοί οι τελευταίοι χώροι αναφέρονταν σε κοινοτική και όχι σε αστική διαχείριση, "μια μορφή διαχείρισης που βασίζεται στην αυτονομία και την αυτοδιοίκηση". Η Barcelona en Comu (2015) εξέφρασε τη βούλησή της να στηρίξει τη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων των δημόσιων κοινοτήτων/κοινοτήτων και το Patrimonio Ciudadad (κληρονομιά των πολιτών που διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί η κοινότητα) αναπτύχθηκε ένα κρίσιμο πρόγραμμα για το Συμβούλιο (17/11/2017).

Οι Pera και Bianchi (2022: 115) περιγράφουν τη διαχείριση των πολιτών ως μια "νομικοπολιτική κατηγορία που περιλαμβάνει δημόσιες εγκαταστάσεις -πολιτιστικά κέντρα, κοινοτικά κέντρα, λέσχες νεολαίας και άλλα- που ανήκουν στην πόλη της Βαρκελώνης, η οποία διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης (εφεξής Δημοτικό Συμβούλιο), και μεταβιβάζονται στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις βάσης που τις διαχειρίζονται: εγκαταστάσεις διαχείρισης των πολιτών".

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι οι εγκαταστάσεις οι οποίες υπόκεινται σε διαχείριση των πολιτών "αντιπροσωπεύουν έναν πολύ ιδιαίτερο τύπο κοινών αγαθών, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις ανήκουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο παραχωρεί προσωρινά τη διαχείρισή τους στις οργανώσεις βάσης και παρέχει μια ετήσια οικονομική επιχορήγηση για να συμβάλει στη λειτουργία και το έργο τους στην κοινότητα. Εν ολίγοις, είναι πρακτικές των κοινών που θεσπίζονται μέσω υβριδικών θεσμικών διαμορφώσεων". (Pera και Bianchi, 2022, σ. 116). Ωστόσο, αυτές οι διαμορφώσεις συνοδεύονται από περιορισμούς, καθώς η διοίκηση μπορεί να έχει άλλες προτεραιότητες ή γραφειοκρατικές δομές και περιορισμούς που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Το πρόγραμμα "κληρονομιά των πολιτών" (patrimonio ciudadano) είχε ως στόχο να αντισταθμίσει τη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που κυριαρχούσε στη χρηματοδότηση και την παροχή υπηρεσιών και δημοτικών προγραμμάτων με μια σύμπραξη δημόσιου-κοινοτικού ή δημόσιου-κοινωφελούς χαρακτήρα, προκειμένου να διαχειριστεί "τα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες της πόλης, διευκολύνοντας το άνοιγμα της δημόσιας διαχείρισης στη συμμετοχή των ενεργών και οργανωμένων κοινοτήτων". Φιλοδοξεί να "μετατρέψει το δημόσιο (δημοτική κληρονομιά) μπορεί να γίνει κοινόχρηστο (κληρονομιά των πολιτών) αναγνωρίζοντας την αξία του για χρήση από τους πολίτες, ευνοώντας τη συλλογικότητα που μπορεί να ασκήσει δικαιώματα, να αναπτύξει την ιδιότητα του πολίτη και να οικοδομήσει την αυτοδιοίκηση".

Τα τρία βασικά στοιχεία της οργάνωσης του προγράμματος αποτελούνται από (α) τη συμφωνία ή σύμφωνο (ανάμεσα στις τοπικές αρχές και τις ομάδες πολιτών), (β) μια "αντι-ηγεμονική χρήση του νόμου" (Mauro Castro Coma και Laia Forné Aguirre, 2021:σελίδα) και (γ) νέους θεσμούς που "συνδυάζουν χώρους κοινωνικής αυτονομίας με το δημόσιο με τη δημόσια λειτουργία" (ό.π.).
 

Το πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνει το Συμβούλιο Κληρονομιάς των Πολιτών και τον Κατάλογο Κληρονομιάς των Πολιτών, τον Κοινοτικό Ισολογισμό (ο οποίος διατυπώνει τα κριτήρια για την (αυτο)αξιολόγηση της διαχείρισης του περιουσιακού στοιχείου από την κοινότητα και αυτούς που συμμετέχουν στη διαχείριση ενός κοινού. Η διαδικασία αξιολόγησης που δεν θα αναπαράγει τεχνοκρατικές και επιχειρηματικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις ήταν μια σημαντική εξέλιξη η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας της πόλης. Όπως εξηγήθηκε, οι δείκτες κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα πεδία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινοτικής διαδικασίας (Mauro Castro Coma και Laia Forné Aguirre, 2021):

  • Ρίζες στο τοπικό επίπεδο. Τα σχέδια πρέπει να είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες της περιοχής και να αφορούν σε δραστηριότητες με τους διάφορους φορείς της περιοχής: συνεταιριστικούς, κοινωνικούς ή πολιτιστικούς.

  • Αντίκτυπος και κοινωνική απόδοση. Τα έργα πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα και αναμενόμενες θετικές εξωτερικές επιδράσεις, καθώς και να απαντούν στο αν υπάρχουν ή όχι εξωτερικοί δικαιούχοι του έργου κ.λπ.

  • Δημοκρατική διακυβέρνηση. Τα έργα πρέπει να καθορίσουν τους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν τη δημοκρατική εσωτερική διακυβέρνηση, τους προβλεπόμενους διαύλους συμμετοχής και το βαθμό ανοίγματος και προσβασιμότητας του έργου. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο βαθμός διαφάνειας και τα περιθώρια λογοδοσίας.

  • Φροντίδα για τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και το περιβάλλον. Τα έργα πρέπει να επιδεικνύουν δέσμευση στις θεμελιώδεις ηθικές αρχές και αξίες της ποιότητας της εργασίας και της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης της πολυμορφίας- το βαθμό ισότητας και ισοτιμίας των φύλων, αποτιμώντας την ύπαρξη ενός έργου που ενσωματώνει την προοπτική του φύλου και της διαφορετικότητα, και δέσμευση στις αξίες της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Αστικές Πολιτικές για  τον πολιτισμό

Πρακτικές των κοινών στον χώρο του πολιτισμού

Στην κρίσιμη περίοδο, πλήθος κοινωνικών κινημάτων και πρωτοβουλίες βάσης επανεμφανίστηκαν στη Βαρκελώνη και σε ολόκληρη την Ισπανία) προκειμένου να απαντήσουν στη λιτότητα και να υπερασπιστούν το δικαίωμα στη στέγαση (D'Adda , REF- Martí-Costa και Tomàs, 2017, σ. 12). Δύο από τα πιο εξέχοντα και επιδραστικά κινήματα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην Καταλονία, ήταν το PAH και τα κινήματα Indignados (Αγανακτισμένοι). Παρ' όλα αυτά, ένα ολόκληρο φάσμα από τα κάτω προς τα πάνω τοπικών πρωτοβουλιών αναδύθηκε επίσης με πλήθος στόχων και πρακτικών -και όχι μόνο με την παροχή υποστήριξης και αλληλεγγύης στους πληγέντες, συμβάλλοντας στην πολιτικοποίηση διεκδικήσεων όπως η πρόσβαση στη στέγαση ή ακόμα και η αυτοδιαχείριση της, συμβάλλοντας έτσι στη σύλληψη και εφαρμογή νέων μορφών τοπικής/δημοτικής διακυβέρνησης. Τέτοιες ήταν "αυτοδιαχειριζόμενα πολιτιστικά και κοινωνικά κέντρα, εργασιακούς συνεταιρισμούς, τράπεζες χρόνου, ομάδες γονέων και ενοποιημένα αστικά κοινωνικά κινήματα (Cruz, Martínez Moreno και Blanco, 2017)". (Bianchi, σ. 7).

 

Η μακρά ιστορία των ενώσεων γειτονιάς, του συνεταιρισμού και της αυτοδιαχείρισης της Βαρκελώνης (García-Ramon and Albet, 2000 Pera, 2020, σ. 3) έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη θεμελίωση των κινημάτων σε επίπεδο γειτονιάς αλλά και στη διαμόρφωση των νέων δημοτικών ρυθμίσεων της Barcelona en Comu. Οι Bua και Bussu (2021:9) υποστηρίζουν ότι "η διοίκηση Trias ήταν ανεκτική, καθώς ήταν συνεπής με τη νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη, βοηθώντας στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών χωρίς κρατική συμμετοχή (Belando 2016). Ωστόσο, τέτοιες συνδεδεμένες με τη βάση (Pares et al. 2017) μορφές κοινωνικής καινοτομίας ξεπερνούσαν την παροχή υπηρεσιών και πολιτικοποιούνταν με τρόπους που συνδέονταν με διεκδικήσεις για το δικαίωμα στην πόλη" (Bua και Bussu, 2021, σ. 9)

Πρακτικές των κοινών στον χώρο του πολιτισμού

Can Battló: από κατάληψη της γειτονιάς στην κληρονομιά των πολιτών

Το Can Battlo είναι μια από τις πιο γνωστές περιπτώσεις διεκδικούμενων αυτοδιαχειριζόμενων εγκαταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία της “κληρονομιάς των πολιτών”. Το Can Battlo είναι ένα πρώην συγκρότημα κλωστοϋφαντουργίας (13000m2) που χτίστηκε το 1879 στη γειτονιά La Bordeta (Sants-Montjuic)- μια γειτονιά με βιομηχανική παραγωγή που προσέλκυσε επίσης σημαντικό πληθυσμό της εργατικής τάξης και στη συνέχεια ανέπτυξε τοπικούς συνεταιρισμούς, συλλόγους αλληλοβοήθειας και Ateneums (Sánchez Belando, 2017, σ. 3). Μετά το κλείσιμό του οι ακτιβιστές της γειτονιάς αγωνίζονταν από το 1976 προκειμένου να το μετατρέψουν σε κοινωνικό χώρο για τους κατοίκους του Sants (ό.π., Zechner, 2020) και υποστήριξαν περαιτέρω τους ισχυρισμούς τους επισημαίνοντας το Γενικό Μητροπολιτικό Σχέδιο του 1976, το οποίο όριζε μέρος του συγκροτήματος για την ανάπτυξη δημόσιων κατοικιών, εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου (Sánchez Belando, 2017, σ. 4)

Το 2009 δώθηκε τελεσίγραφο στην τότε δημοτική αρχή δηλώνοντας ότι αν δεν ξεκινούσαν την ανάπλαση του συγκροτήματος θα καταλάμβαναν το κτίριο και θα ξεκινούσαν την εκστρατεία Tic Tac CB για να αποκτήσουν προβολή και υποστήριξη και να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην δημοτική αρχή. Εν μέσω ευρύτερων κινητοποιήσεων το 2011 και λίγο πριν αποχωρήσει από το Συμβούλιο, το Καταλανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα παρέδωσε ένα από τα κτίρια του εργοστασίου στους τοπικούς ακτιβιστές (ό.π.). Από εκείνο το σημείο και μετά, σιγά σιγά, περισσότεροι χώροι διεκδικήθηκαν και μετατράπηκαν σε ποικίλλους χώρους και εργαστήρια (Zechner, 2020). Όπως σχολιάζει ο Sánchez Belando, 2017, σ. 4.

 

Οι πρώτες δραστηριότητες που καθιερώθηκαν στο Can Battlo ήταν προγράμματα κατάρτισης και πρακτικών τεχνών (ξυλουργική, επισκευή ποδηλάτων, ηλεκτρομηχανολογική επισκευή), καθώς και η βιβλιοθήκη, η οποία θεωρήθηκε ως σημαντικός κόμβος για την εμπλοκή της κοινότητας (ό.π.). Δημιουργήθηκαν επίσης και άλλοι χώροι για εργαστήρια, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως το σημείο συνάντησης των γενεών, η αίθουσα συνεδριάσεων, η πράσινη ζώνη καθώς και το σχολείο Arcadia, ένας εκπαιδευτικός συνεταιρισμός που άνοιξε στο συγκρότημα το 2018. Το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων και διαβούλευσης είναι η Συνέλευση. Ο Sánchez Belando, (2017, σ.5) εξηγεί, το μοντέλο διακυβέρνησης του Can Battlo "είναι επηρεασμένο από τη συνεταιριστική παράδοση της γειτονιάς και από πρακτικές οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από τα κοινωνικά κινήματα, ιδίως στην πρόσφατη ιστορία του αστικού ακτιβισμού, αλλά και από τα διδάγματα που αντλήθηκαν σχετικά με τα όρια ενός θεσμικού συστήματος συμμετοχής". Έτσι, "η συσσώρευση αυτών των εμπειριών οδήγησε σε ένα μοντέλο που συνδυάζει μηχανισμούς που προωθούν τη συμμετοχή τόσο από άτομα όσο και από ενώσεις, καθώς και διαφορετικά επίπεδα δέσμευσης (Asamblea CB, 2012- Plataforma CB, 2013)". (Sánchez Belando, 2017, σ. 5)

Το 2019, και μετά από πολυάριθμες συναντήσεις και εργαστήρια με το Συμβούλιο, άλλους φορείς (όπως ο συνεταιρισμός Hidra) και τοπικούς φορείς/ενεργούς, το συγκρότημα Can Battlo ανακηρύχθηκε ως κληρονομιά των πολιτών (η κατηγορία που αναπτύχθηκε μέσω του προγράμματος Patrimonio Ciudadano) και μεταβιβάστηκε στην πλατφόρμα Can Battlo για 30 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλα 20 (Ayuntamiento de Barcelona 2019b; 2019c). Κάθε χρόνο, η συνέλευση του Can Battlo πρέπει να περνάει από αυτοαξιολόγηση, βάσει κριτηρίων που εκπονούνται από κοινού με τους υπαλλήλους της πόλης, για να διασφαλίσει ότι το έργο λειτουργεί και είναι ανοικτό στο κοινό. Αυτή η διαδικασία λογοδοσίας βασίζεται σε ένα πρωτόκολλο αξιολόγησης του δικτύου πρωτοβουλιών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας" (Zechner, 2020)

Το δημοτικό συμβούλιο κατάφερε να πείσει για τη μεταβίβαση αυτή με το επιχείρημα ότι θα ήταν οικονομικά περισσότερο επωφελής η παραχώρησή του από ό,τι η διαχείρισή του από τον δήμο. "Αυτές οι φόρμουλες συμμετοχής, ως συνεργασία που ενθαρρύνει την διοίκηση σε επίπεδο βάσης, λειτουργούν, καθώς ενδυναμώνουν τις αυτοοργανωμένες κοινότητες να κάνουν το νόμιμο έργο τους, παρέχοντάς τους νομιμότητα και κάποια υλική υποστήριξη για τον σκοπό τους. Το Can Battló δεν ανθίζει μόνο από τη δραστηριότητα ακτιβιστικών ομάδων και συλλόγων πολιτών, αλλά είναι επίσης ένας ζωντανός τόπος πολιτιστικής παραγωγής και προβολής (αίθουσες συναυλιών κ.λπ.), χειροτεχνίας και δημιουργίας υποδομών (εργαστήρια), κοινωνικότητας (το μπαρ), συνεταιρισμού (το κέντρο υποστήριξης Coopolis), μνήμης του κινήματος (η βιβλιοθήκη-αρχείο) κ.ο.κ.". (Zechner, 2020)

Η περίπτωση του Can Battló
bottom of page